Macro of an Echinacea flower

Echinacea

Macro of a pink Dahlia from below

Below the Dahlia