Flower African Daisy '3D Pink'

Cape daisy ‘3D Pink’

Flower African daisy ‘3D Pink’

African daisy ‘3D Pink’

Flower Osteospermum '3D Pink' - Macro

Osteospermum ‘3D Pink’